image

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

  • výstavba ČOV a splaškových kanalizací, úpraven a přivaděčů pitné vody
  • investice do protipovodňové ochrany

 

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

  • rekonstrukce zdrojů vytápění na nízkoemisní zdroje
  • investice do nízkoemisních technologií a monitorovacích systémů

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

  • investice do kvalitnějšího využívání surovin a snižování množství odpadů, efektivního nakládání s odpady, systémů na třídění odpadů,
  • rekultivace starých skládek bez identifikace původce skládky

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

  • odstraňování starých ekologických zátěží, snižování průmyslového znečištění

 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

  • opatření pro podporu biodiverzních systémů, revitalizace krajinných celků, vodních toků a nádrží, budování retenčních systémů
  • Revitalizace zeleně v rámci urbanizovaných zón, výsadba izolační zeleně

 

Prioritní osa 5: Energetické úspory

  • Podpora energeticky úsporných nízkouhlíkových systémů, investice do energetických úspor v budovách, investice do systémů pro odpadní teplo, nízkoemisních systémů, instalace zařízení na obnovitelné zdroje