image

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

 • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod
 • výstavba a dostavba kanalizací
 • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody
 • hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

 

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

 • výměna zdrojů tepla na pevná paliva za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva nebo plynový kondenzační kotel
 • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody
 • pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 • budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů
 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
 • třídicí a dotřiďovací linky i s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů
 • budování kompostáren a svozu gastroodpadů / kuchyňských odpadů
 • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně jejich modernizace
 • výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů
 • rekultivace starých skládek, které jsou technicky nezabezpečené

 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků včetně navazujících říčních ramen
 • zakládání a obnova sídelní zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů)
 • obnova a zakládání doprovodných vodních ploch, např. tůní, jezírek, mokřadů, drobných nádrží na srážkovou vodu, které podpoří zadržování vody v sídelním prostředí

 

Prioritní osa 5: Energetické úspory

 • zateplení obvodového pláště budovy, výměna či repase oken, dveří a dalších otvorových výplní
 • výměna původního zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za zdroj na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo zdroj s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů
 • instalace solárních termických či fotovoltaických systémů
 • podpora výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu