image

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

Priorita 1 - Zlepšení výkonu veřejné správy

 

Priorita 2 - Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva

 • zvýšení efektivity připravenosti, řešení a odstraňování následků mimořádných událostí ze strany ZS IZS v souvislosti s hrozbami způsobenými změnou klimatu a novými hrozbami
 • zabezpečení, rozvoj a zvýšení kvality informačních a komunikačních technologií ZS IZS
 • plošný i kvalitativní rozvoj zelené infrastruktury ve stavbách krajinářské architektury pro dlouhodobý udržitelný rozvoj měst a obcí
 • snížení znečištění ovzduší a vody, hlučnosti
 • zachování a zvýšení biologické rozmanitosti vegetace a živočichů ve městech a obcích
 • zvýšení efektivity hospodaření se srážkovou vodou v městských oblastech, podpora opatření k zasakování a zadržování vody ve městech a obcích

 

Priorita 3 - Rozvoj dopravní infrastruktury

 • zlepšit napojení hlavních průmyslových center na kapacitní infrastrukturu a zvýšit plynulost silničního provozu
 • zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu

 

Priorita 4 - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

 • navýšení kapacity a zvýšení kvality mateřských škol a umožnění dřívějšího návratu rodičů zpět na trh práce
 • vyšší uplatnitelnost rodičů malých dětí na trhu práce díky fungování školních družin a školních klubů a díky tomu slaďování rodinného a pracovního života
 • zvýšení kapacity školských poradenských zařízení
 • zajištění sociálního bydlení pro osoby vymezené cílovou skupinou
 • zajištění dostupnosti sociálních služeb pro seniory
 • zlepšit kvalitu a zvýšit dostupnost zdravotních služeb a služeb péče o zdraví
 • zvýšit dostupnost dlouhodobé a následné péče
 • návrat turistů do regionů v ČR po pandemii COVID-19
 • zachování hodnot kulturního dědictví v ČR
 • rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu s akcentem na rekreační a volnočasové využití

 

Priorita 5 - Komunitně vedený místní rozvoj

 • snížit regionální nerovnosti a stabilizovat venkovské oblasti
 • zlepšit vybavenost služeb a modernizovat technickou infrastrukturu ve venkovských oblastech

 

Priorita 6 - Rozvoj městské mobility

 • nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku