image

Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

  • Zvyšování regionální mobility, rozvoj a zlepšování dopravních systémů, šetrných k životnímu prostředí, podpora a rozvoj místní mobility, ekologické dopravní systémy
  • Řešení rizik, odolnost vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení

 

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života v regionech

  • Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, podpora sociálním podnikům, investice do obecného a odborného vzdělávání a celoživotního učení
  • Podpora inteligentních energetických systémů, podpora systémů obnovitelných zdrojů a systémů na úsporu energie (zateplování bytových domů)

 

Prioritní osa 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

  • Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
  • Investice do aplikací elektronické veřejné správy a ICT
  • Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy, zlepšování její účinnosti

 

Prioritní osa 4: Komunitně vedený místní rozvoj

  • Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
  • Posílení vyváženého a udržitelného územního rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím snížení regionálních nerovností