image

Možnosti čerpání evropských nebo národních dotací

 • Vodohospodářská infrastruktura
 • Výstavba a rekonstrukce budov
 • Rekonstrukce a výstavba místních komunikací
 • Dopravní stavby
 • Zeleň v obcích, městech i v krajině
 • Sportovní zařízení a volný čas
 • Rekonstrukce veřejných budov
 • Odpadové hospodářství
 • Energetická řešení

 

Veřejné zakázky a procesní řízení

 • definice a aplikace typu zadávacího řízení (zakázka malého rozsahu, podlimitní či nadlimitní veřejná zakázka)
 • stanovení režimu, kterému předmětné zadávací řízení podléhá
 • zadávací dokumentace a zpracování návrhu smlouvy
 • administrace samotného procesu zadávacího řízení (stanovení lhůt, ustanovení komisí a jejich jednací řády, vypracování rozhodnutí o výběru, vypracování rozhodnutí o vyloučení, zpracování rozhodnutí o námitkách)
 • asistence při uzavírání smluv s vybraným uchazečem
 • uveřejnění výsledku zadávacího řízení dle platné legislativy
 • zastoupení při jednání s Úřadem pro hospodářskou soutěž, kontrolním orgánem státní správy či příslušným dotačním orgánem
 • součinnost při auditu zadávacího řízení

 

Programové období – dotace 2021 - 2027

 • konzultace s žadatelem i poskytovatelem dotace za účelem přizpůsobení projektového záměru podmínkám dotačního programu
 • příprava harmonogramu projektu
 • zpracování rozpočtu projektu a plánu financování
 • zpracování studie ekonomického hodnocení projektu
 • zpracování vlastní žádosti o dotaci
 • kompletaci povinných příloh spolu s žadatelem
 • předání kompletní žádosti o dotaci poskytovateli dotace
 • projektové řízení v průběhu realizace projektu
 • Závěrečné vyhodnocení projektu
 • Zpracování monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti projektu