image

Program rozvoje venkova (PRV)

 

Priorita 1 - Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
Priorita 2 - Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti
Priorita 3 - Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh
Priorita 4 - Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví
Priorita 5 - Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku
Priorita 6 - Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje