image

  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

   

  Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

   Specifický cíl 1.1: Zvýšení inovační výkonnosti podniků

   Specifický cíl 1.2: Zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

    

   Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

   Specifický cíl 2.1: Zvýšení počtu nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových podniků

   Specifický cíl 2.2: Zvýšení internacionalizace malých a středních podniků

   Specifický cíl 2.3: Zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání

   Specifický cíl 2.4: Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru MSP s důrazem na technické odborné vzdělávání

    

   Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie

   Specifický cíl 3.1: Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR

   Specifický cíl 3.2: Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru

   Specifický cíl 3.3: Zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách

   Specifický cíl 3.4: Větší uplatnění nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin

   Specifický cíl 3.5: Zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem

   Specifický cíl 3.6: Posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy

    

   Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

   Specifický cíl 4.1: Zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu

   Specifický cíl 4.2: Zvýšení úrovně nejmodernějších a pokročilých ICT